« Späť

Čo zostalo po SDM 2016

Čo zostalo po SDM 2016

Svetové dni mládeže (SDM) v Krakove boli dôležitou udalosťou pre Poľsko. Obzvlášť pre mladých. Zároveň sa pričinili o prezentáciu Poľska vo svete. Kontakt s pútnikmi celého sveta bol pre Poliakov výnimočným duchovným zážitkom a stretnutie mládeže s pápežom Františkom ešte viac prehĺbilo ich vieru. Priebeh pápežskej návštevy v médiách bol pravidelne sledovaný 2/3 obyvateľov našej krajiny. Tieto údaje vyplynuli z prieskumu verejnej mienky CBOS pod názvom „Čo zostalo po SDM 2016“. Prieskumná agentúra sa v auguste pýtala Poliakov na ich osobné skúsenosti spojené so SDM, na ich kontakt s pútnikmi a na to, čo im zo slov pápeža počas tejto návštevy najviac utkvelo v pamäti.

Poliaci a pútnici SDM

Väčšina Poliakov v danom čase nevidela pápeža bezprostredne - svätej omše, alebo inej akcie s jeho prítomnosťou sa zúčastnilo len 2% opýtaných. Avšak takmer 2/3 respondentov pravidelne sledovalo priebeh návštevy pápeža v médiách. 

Čo sa týka stretnutí s pútnikmi, ktorí navštívili krajinu kvôli SDM, najviac respondentov prišlo do kontaktu s nimi vo verejných priestranstvách, ako sú ulice,námestia a trhoviská. Celkovo to bolo 26% respondentov. 

Takmer každý desiaty respondent (9%) stretol pútnikov počas svätej omše, adorácie alebo inej akcie organizovanej v kostole a 6% respondentov sa s pútnikmi zúčastnilo koncertu, pikniku alebo festivalu organizovaného farnosťou, diecézou alebo samosprávnym krajom. 

Tí, ktorí mali akýkoľvek bezprostredný kontakt s pútnikmi na SDM, boli z viac ako jednej štvrtiny plnoletí (29%) 

Osoby, ktoré prišli do kontaktu s pútnikmi uvádzali, že stretnutia s nimi boli najčastejšie prameňom radosti a entuziazmu ktorý bol “nákazlivý“ všade navôkol.

Viac ako dve tretiny (68%) opýtaných uviedlo, že počas takýchto kontaktov načerpali radosť a entuziazmus pútnikov a len o niečo menej (65%) priznalo, že pocítilo bratstvo medzi ľudmi rôznych kultúr a krajov. 

Tri pätiny (60%) spomedzi opýtaných označilo stretnutie s pútnikmi ako dôležitý duchovný zážitok. Uviedli ho osoby, ktoré sa zúčastnili s pútnikmi sv. omší alebo adorácií, a tiež tí, ktorí stretli pútnikov na koncerte, festivale alebo pikniku. 

Stretnutia s pútnikmi boli pre Poliakov obohacujúcim zážitkom bez ohľadu na to, kde sa uskutočnili, či už v sakrálnych alebo verejných priestranstvách. Dokonca aj krátke stretnutie s pútnikmi na verejnom priestranstve obdarilo osoby, ktoré ich stretli, entuziazmom.

Na druhej strane respondenti zriedkakedy nadväzovali kontakty, ktoré plánujú udržiavať aj naďalej (8%). Väčšina osôb sa objavila v živote respondentov iba na chvíľu. 

Reflexie Poliakov po návšteve Františka

Spomedzi všetkých Poliakov 37% opýtaných skonštatovalo, že si všimli ,alebo zapamätali slová alebo myšlienky pápeža Františka počas návštevy na SDM. Spomedzi tým, ktorí sledovali pápežskú návštevu to bolo 48%.

Tento podiel je najvýraznejší u tých Poliakov, ktorí sa zúčastnili v niektorom zo stretnutí s pápežom (71%), hoci, ako zdôrazňuje agentúra CBOS,tento výsledok je treba brať s ohľadom na to, že tzv. základ na výpočet bol v tomto meraní neveľký. 

Slová, ktoré si respondenti zapamätali počas vyhlásení a príhovorov Františka boli väčšinou spojené s metaforami, ktoré používal. Manželom hovoril, aby- dokonca aj keď sa hádajú a hádžu taniermi- sa vždy pred tým, ako zaspia, udobrili. Vysvetlil tiež, že najdôležitejšie slová, aké by mal manžel a manželka používať sú „prosím, ďakujem a prepáč“. 

Mládeži adresoval výzvu, aby sa vstala z pohovky, zanechala pohodlný život a začala byť aktívna. Pápež očakáva, že mladí nebudú „20 ročnými dôchodcami“, ale vezmú zodpovednosť za svoj život do vlastných rúk, aj keď je to spojené s rizikom. 

Vyhlásenia týkajúce sa aktívnosti a zaangažovania sa mladých, si zapamätalo 13% osôb z tých, ktorí uviedli, že niektoré myšlienky pápeža im ostali v pamäti. V rovnakej miere respondenti poukazovali na slová pápeža týkajúce sa prijímania utečencov (12%). 

11% uviedlo, že to boli slová pápeža o rodinnom a manželskom živote (všeobecne) alebo o financiách v rámci cirkvi. 

Názor, že SDM, a s nimi spojený príchod pápeža Františka a pútnikov z celého sveta, budú dôležitou udalosťou pre celú krajinu, sa ešte viac potvrdil po ich zakončení. V júli ich za „veľmi dôležitú“ a „skôr dôležitú“ (spolu)  udalosť označilo 81% opýtaných, a v auguste počet vzrástol na 89% respondentov. Ako dôležitú udalosť pre mládež označilo 79% respondentov, po zakončení toto percento vyšplhalo  na 87%.  Respondenti sami za seba označili dôležitosť udalosti SDM vo svojom živote  v júli 62% a  po skončení SDM 72%. 

Celkový vplyv udalosti a návštevy pápeža Františka častejšie uvádzajú ženy ako muži ( 79% oproti 64% ) , viac obyvatelia vidieka (77%) ako najväčších miest (63%), častejšie osoby staršie, ako mladšie. Vo vekovom rozpätí  55-64 a 65 a viac, považuje túto udalosť za dôležitú pre seba 78% opýtaných. 62% opýtaných takto odpovedalo v skupine vo veku 25-34 rokov.

Názory Poliakov na Svetové dni mládeže 2016

Medzi Poliakmi prevláda názor, že SDM mali vplyv na prezentáciu Poľska vo svete – myslí si to 91% opýtaných ( o 2% viac, ako v júli), takmer polovica – 49%, je si tým úplne istá. 

88% respondentov považuje SDM za dobre zorganizovanú udalosť (len 2% respondentov má opačný názor). 

Menej výrazné sú rozdiely v otázkach prehĺbenia viery Poliakov, ktoré nastali pod vplyvom udalostí SDM.  Takmer dve tretiny opýtaných  60% si myslí, že stretnutie pápeža s Poliakmi malo vplyv na prehĺbenie viery Poliakov a 26% opýtaných má opačný názor. Pred uskutočnením SDM dosahoval počet Poliakov, ktorí očakávali pozitívny vplyv na prežívanie viery 49%.

Menej optimistické sú podľa prieskumnej agentúry CBOS aktuálne názory týkajúce sa obnovy cirkvi v Poľsku. Rovnaké percentá opýtaných sú názoru, že SDM obnovia cirkev v Poľsku , ako tých, ktorí majú opačný názor (obe skupiny  po 40%) . Každý piaty respondent v tejto otázke nemal jednoznačný názor. 

Presvedčenie, že SDM budú cirkev v Poľsku inšpirovať k obnove, mali najčastejšie najstarší z respondentov – vo veku 65 rokov  a viac (49% súhlasí s týmto tvrdením) , robotníci a dôchodcovia (po 51%) .  S týmto názorom súhlasia tiež tí, ktorí svoje materiálne zázemie označujú za  nedostatočné (53%).

Jednoznačne najväčšiu nádej na obnovu v cirkvi majú tí respondenti, ktorí sú najviac praktizujúcimi veriacimi (71% spomedzi tých, ktorí sa niekoľkokrát týždenne zúčastňujú cirkevných udalostí). Čím menej je respondent aktívny pravidelne, tým je percento, ktoré súhlasí s týmto tvrdením nižšie. 

Prieskum agentúry CBOS uskutočnený v dňoch 17.-25. augusta na vzorke 1033 obyvateľov Poľska.  

Pozn. prekl. : CBOS - Centrum Badania Opinii Społecznej, je agentúra zaoberajúca sa prieskumom verejnej mienky, zal. 1982

Zdroj: ekai.pl / 

Preložila: Andrea Gajewská
Snímky: Flickr.com/Krakow2016 Grażyna Leja, Fabio Beretta, Jesus Huerta, Paulina Kaźmierczak, Daniel Mazur